Varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Tarkastustoiminta yleisesti

Sähköturvallisuuslain edellyttämiä varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia tekevät valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset. Tarkastusten tekijät ovat sähkötöiden tekijään ja sähkölaitteiston omistajaan nähden riippumattomia kolmansia osapuolia.

Tietyn kokoisille sähkölaitteistoille tehdään käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus. Samoin suuremmille sähkölaitteistoille pitää tehdä säännöllisiä määräaikaistarkastuksia. Lisäksi tarkastajilta voi tilata vapaaehtoisen tarkastuksen, esim. omakotitalon sähköasennuksille.

Valtuutettujen tarkastajien ja tarkastuslaitosten vastuu ja tehtävät

Tarkastusten tekijät toimivat virkavastuulla, kun he tekevät lakisääteisiä tarkastuksia. Lakisääteisten ja vapaaehtoisten tarkastusten lisäksi osa tarkastustahoista tarjoaa erilaisia sähköalan asiantuntijapalveluita, kuten sähkövahinkojen tutkintaa.

Tarkastustahot arvioivat sähköasennusten turvallisuusvaatimusten täyttymistä ja määräystenmukaisuutta. Valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset toimivat kaupallisin perustein, eli laskuttavat palveluistaan työn tilaajaa oman hinnoittelunsa mukaisesti.

Varmennustarkastus

Paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille (laitteistoluokat 1, 2 ja 3) pitää käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus.

Varmennustarkastus on uudisasennusten lisäksi tehtävä myös edellä mainittuihin laitteistoihin kohdistuvalle sähköasennuksen merkittävälle muutos- tai laajennustyölle. Muutoksen tai laajennuksen katsotaan olevan merkittävä, kun muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 35A laitteistossa, jolle ei edellytetä käytön johtajaa, tai muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 250A laitteistossa, jolle on nimettävä käytön johtaja.

Vaikka muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko olisi edellä mainittuja pienempi, katsotaan muutoksen kuitenkin olevan merkittävä, jos luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteistoon sisältyvä muutettu tai laajennettu sähköasennus sijaitsee luokkien 0, 1, 20 tai 21 (valtioneuvoston asetus 576/2003, Liite 1) mukaisessa räjähdysvaarallisessa tilassa, muutettu tai laajennettu asennus sijaitsee räjähteiden valmistustilassa tai muutettu tai laajennettu asennus sijaitsee sairaalan tai lääkäriaseman leikkaussalissa (leikkaussaliksi luetaan tila, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä).

Varmennustarkastusvelvoite ei kuitenkaan koske vähäisiksi katsottavia töitä (valtioneuvoston asetus 1434/2016 5 §).

Varmennustarkastuksen teettäminen on sähkötöiden tekijän vastuulla. Tarkastuspalveluita tarjoavat valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset.

Varmennustarkastuksessa todetaan käyttöönottotarkastuksen asianmukaisuus ja varmistetaan pistokoeluontoisesti asennusten turvallisuus.

Tarkastuksen tekijä laatii tarkastuksesta tarkastustodistuksen ja kiinnittää tarkastustarran pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan. Kohteen haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta.

Määräaikaistarkastus

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on lakisääteinen velvoite ja sen tilaaminen kuuluu sähkölaitteiston haltijalle. Yleensä velvoite on kiinteistön omistajalla ja vuokratilanteissa sillä, joka vastaa kiinteistön pitkäaikaisesta kunnossapidosta. Määräaikaistarkastuksia tekevät valtuutetut tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 A sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä vaativammille sähkölaitteistoille. Velvoite ei koske tavallisia asuinrakennuksia.

Määräaikaistarkastuksessa varmistaudutaan siitä, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa. Tarkastuksissa tulee riittävän laajasti pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet, sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä sekä sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Määräaikaistarkastusten tarkastusvälit
Käytössä oleville sähkölaitteistoille on tehtävä määräaikaistarkastukset laitteistoluokkien mukaan seuraavasti:

Luokan 1 laitteistoille 10 vuoden välein (aiemmin 15 vuotta, muuttununut 1.1.2017). Luokkaan 1 kuuluvat muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jossa pääsulakkeet ovat yli 35 A (mm. julkiset rakennukset, liike-, teollisuus- ja maatalousrakennukset, ulkoalueet), asuinrakennusten liiketilan tai pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevan tilan laitteisto, jossa pääsulakkeet ovat yli 35 A sekä ilmoituksenvaraisen räjähdysvaarallisen tilan sähkölaitteistot (paikallisviranomaisille tehtävä ilmoitus).

Luokan 2 laitteistoille 10 vuoden välein. Luokkaan 2 kuuluvat yli 1000 V osia sisältävä sähkölaitteisto rakennuksessa tai rakennusten ulkopuolella (suurjänniteliittyjät) ja teholtaan yli 1600 kVA:n pienjänniteliittyjät sekä lääkintätilojen sähkölaitteistot.

Luokan 3 laitteistoille 5 vuoden välein. Luokkaan 3 kuuluvat verkonhaltijan jakelu- ja siirtoverkot.